FDF Jelling
  plantagevej 2b
  7300 Jelling
  hdk@fdf.dk.dk
 


 

Referat af generalforsamling den 18. november 2015 kl. 19:30 i Kredshuset


1. Valg af dirigent

Tony blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen via mail var lovligt indkaldt.

2. Velkomst med en sang

Henrik K. bød velkommen, og vi sang ”Dagen er til ende”.

3. Valg referent

Tony blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning

Henrik valgte at skitsere årets gang i FDF Jelling.

Han beskrev det traditionelle fastelavnsarrangement i samarbejde med Jelling Kirke som et fint og velbesøgt arrangement.

Festivalen er en af de store udfordringer, hvor alle mand skal af hus, ikke blot de, der gør sig fortjent til billet, alle må gerne hjælpe til, ikke mindst til oprydningen.

Der skal serviceres borde, bænke og forbudsskilte, men det er en af kredsens store indtægtsmuligheder.

En anden indtægtsgivende aktivitet, hvor fælleskabet imellem forældrene kan plejes, er uddeling af affaldsposer. Det giver kr. 5 pr. sæt, så det er en god timeløn, hvis vi rubber neglene. Henrik glædede sig over og takkede for stor opbakning. Det er noget nemmere end avisindsamling, der i mange år var kredsens største indtægtskilde. Vi ved dog endnu ikke om vi fremover skal dele poser ud.

Sommerlejr, lejre eller bare fælles ture er aktiviteter, hvor alle sædvanligvis hygger sig. Sommerlejren var i år sammen med andre kredse, og det blev åbenbart en rigtig god lejr hvor der blev lært nye ting og måder at opføre sig på. En tilbagevendende hurdle er, om børnene kan klare at være hjemmefra. Det er en proces, som man ikke kan undgå at komme igennem, og det er vigtigt at børnene bliver i lejren så længe som muligt, og at man i samråd med lederne afgør, hvornår de små eventuelt ikke kan mere. Det er en sejr for børnene, når de har overstået en god lejr.

Til vore arbejdslørdage kommer der heldigvis mange og hjælper, tak for det. Henrik fremhævede, at ved etableringen af vor dejlige bålhytte for nylig, troppede syv-otte m/k’ere op, og på én lørdag blev den beklædt og malet.

Flagene på højene og i byen er også en god indtægtskilde. Det er gået rimeligt, dog har der i år været lidt flere svipsere end sædvanligt, og det skal vi have styr på.

Der er løbende opgaver, men det kræver tid, økonomi og folk. Kredsens økonomi er ikke for god i øjeblikket. Til sommer er der landslejr, og med en deltagerpris på kr. 1.800 for de 10 dage skal der findes tiltag for at få prisen ned. Med det arbejder lederne sammen med børnene rigtig godt på.

Henrik udtrykte glæde over den nuværende lederflok. Lederne er meget engageret og børnene er vilde med dem. Der er kommet nye ansigter og dermed nye idéer, dejligt med et frisk pust. De unge ledere, ”aspiranterne”, viser et godt ansigt og er vellidte. Her kommer der også gode idéer, bl.a. fra de FDF-kurser, som de har deltaget i. Tak til alle ledere. Vi tog afsked med en markant leder, nemlig Anders Byager, der gennem næsten 25 år har været tilknyttet kredsen. Han trængte til luftforandring og har kastet sig over Ådalsfolket (KFUM), og jeg tror de vil få stor glæde af ham, som vi har haft. Tak til Anders for et godt og langt samarbejde.

Henrik sluttede med at opfordre forældre til at melde sig til bestyrelsesarbejdet, men han måtte konstatere, at ikke én eneste forælder udover bestyrelsen var mødt op til denne generalforsamling.

Efterfølgende redegjorde kassereren kort for den økonomiske situation.

På baggrund af medlemstallet har vi i år kun modtaget kr. 10.000 fra kommunen.

Bålhytten har kostet kr. 37.625, hvor festivalfonden imidlertid har udløst et flot tilskud på kr. 30.000. Arbejdet ved festivalen har i øvrigt udløst kr. 11.000.

Der mangler betaling for seneste poseuddeling, for flagning, og fra en række familier, der ikke har indbetalt kontingent for sæsonen – der var deadline 01.11. Kontingentet er i øvrigt reguleret en smule opad på baggrund af tidligere beslutning i bestyrelsen.

Flere af de unge ledere har været på kursus.

Der søges tilskud til deltagelse i landslejr 2016, kassereren forventer et tilskud pr. deltager i omegnen af kr. 500.

Saldo er d.d. knap kr. 30.000, ca. det halve af saldoen på samme tid sidste år.

Annette kvitterede i øvrigt positivt for, at der var kommet betydeligt styr på kredsens indkøb i de lokale forretninger.

Der blev spurgt til, hvor kommunens tilskud skiller. Annette svarede, at 50 medlemmer er skæringspunktet på enten kr. 10.000 og 20.000. Senest var vi 47.

5. Valg til bestyrelsen
Sus Hvid havde tilkendegivet, at hun ikke ønskede at genopstille. Øvrige bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg. Uden afstemning blev alle ”genvalgt”.

6. Eventuelt

Sammen med endnu en kop kaffe blev der blot summet om løst og fast.Generalforsamlingen slut kl. 20:30.

Referent: Tony
©opyright FDF Jelling